ẢNH HƯỞNG CỦA DƯ THỪA METHIONINE HOẶC LYSINE ĐỐI VỚI GÀ THỊT ĐƯỢC CHO ĂN KHẨU PHẦN NGÔ-ĐẬU TƯƠNG


Y Han 1, D H Baker


TÓM TẮT

Ba thí nghiệm đã được tiến hành để xem xét hậu quả của việc bổ sung quá nhiều DL-Met hoặc L-Lys (như L-Lys.HCl) trong khẩu phần Ngô-Đậu tương cho gà con (23% CP, 3.200 kcal MEn / kg ,. 2% Met bổ sung) trong 1 đến 3 tuần sau khi nở. Gà con trống New Hampshire x Columbian được sử dụng trong Thí nghiệm 1 và 2 và những con trống Hubbard x Hubbard được sử dụng trong Thí nghiệm 3. Khẩu ăn cơ bản được bổ sung 0.5, 1.0, 2.0 hoặc 4,0% DL-Met, hoặc 0.4, 0.8 1,6, hoặc 3,2% L-Lys trong thí nghiệm 1. Chỉ tiêu tăng trọng, lượng ăn vào và hiệu quả sử dụng thức ăn giảm tuyến tính ở các lô bổ sung DL-Met từ 1,0 đến 4,0%. Chỉ tiêu tăng trọng của gà con ăn khẩu phần có bổ sung L-Lys cao hơn 1,6% giảm so với gà con ăn khẩu phần cơ bản, nhưng hiệu quả sử dụng thức ăn không bị ảnh hưởng đáng kể. Bổ sung K2CO3 vào khẩu phần bổ sung 1,6 hoặc 3,2% L-Lys không cải thiện hiệu quả. Thí nghiệm 2 đánh giá hiệu quả của việc 1) bổ sung 1,0% Gly hoặc 1,0% L-Thr vào khẩu phần có bổ sung 2,0% DL-Met; và 2) thêm NaHCO3 vào khẩu phần ăn nhiều Lys để đệm lượng clorua dư thừa do L-Lys.HCl mang lại. Việc bổ sung các axit amin này hoặc chất đệm được cải thiện nhưng không hoàn toàn khắc phục được các tác động tiêu cực của lượng Met hoặc Lys dư thừa. Thí nghiệm 3 đã kiểm tra khả năng chịu đựng của gà thịt thương phẩm đối với mức DL-Met hoặc L-Lys bổ sung là 0,5 hoặc 1,0%. Tăng trọng và hiệu quả sử dụng thức ăn không bị ảnh hưởng bởi mức dư thừa này, nhưng lượng ăn vào đã giảm ở mức 1,0% khi bao gồm một trong hai axit amin.

Nguồn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8321814/
Biên dịch: Acare Vietnam Team

kỹ thuật khác