Ảnh hưởng của tổ hợp vitamin D3 (25-OH-D3) và phytase đến năng suất và chất lượng thịt heo

Duffy, S. K., Kelly, A. K., Rajauria, G., Clarke, L. C., Gath, V., Monahan, F. J., O'Doherty, J. V. (2018)

(Acare VN) Việc bổ sung riêng biệt phytase và 25-hydroxy vitamin D3 (25-OH-D3) đã được chứng minh là cải thiện khả năng giữ lại Ca và P, thông qua các cơ chế phân tử khác nhau, do đó làm tăng độ mềm của thịt heo. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu về anh hưởng của sự kết hợp giữa 25-OH-D3 và phytase đối với chất lượng thịt heo.. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra hiệu quả của việc bổ sung cả phytase và 25-OH-D3 trong khẩu phần ăn cho heo vỗ béo có hàm lượng P thấp đối với năng suất của heo, khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng và khoáng chất, sự khoáng hóa xương và chất lượng thịt heo.
   
Thí nghiệm thực hiện tổng cộng 120 con heo. Bao gồm: 60 con đực và 60 con cái, sau đó được phân bổ theo khối lượng cơ thể (BW) và giới tính vào một trong bốn nghiệm thức khẩu phần: khẩu phần cơ bản chứa hàm lượng P thấp (4,81g/kg) (T1); khẩu phần chứa hàm lượng P thấp + phytase (T2); khẩu phần chứa hàm lượng P + 25-OH-D3 (T3) và khẩu phần chứa hàm lượng P + phytase + 25-OH-D3 (T4). Lượng ăn vào trung bình hàng ngày (ADFI) được tính thông qua lượng thức ăn còn trong máng của mỗi nhóm, cho heo ăn tự do và ghi lại lượng ăn vào hàng ngày. Vào cuối giai đoạn 55 ngày (BW 108,4 ± 8,73kg), thì chuyển heo đi giết mổ. Thu thập mẫu máu và đo độ dày mỡ lưng và lượng thịt thăn. 

Heo được bổ sung phytase có tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) thấp hơn so với heo được cho ăn khẩu phần không phytase. Khẩu phần bổ sung phytase có hệ số tiêu hóa biểu biến tổng (CATTD) của tro, phốt pho (P) và canxi (Ca) cao hơn so với khẩu phần không bổ sung phytase. Không có sự tương tác giữa phytase x 25-OH-D3 đối với các thông số về xương, nhưng có sự tương tác đáng kể giữa phytase và 25-OH-D3 về chỉ tiêu hao hụt do chế biến. Heo được cho ăn 25-OH-D3 chỉ tiêu hao hụt do chế biến cao hơn so với khẩu phần cơ bản; tuy nhiên, khi bổ sung kết hợp phytase và 25-OH-D3 không ảnh hưởng đến chỉ tiêu hao hụt do chế biến so với khẩu phần chỉ có phytase.

Tóm lại, khi bổ sung thêm 25-OH-D3 kết hợp với phytase không làm tăng thêm lợi ích về năng suất, chỉ số của xương hoặc chất lượng thịt heo.

Biên dịch: Acare VN Team
Nguồn: Pig333

kỹ thuật khác