KHOÁNG HỮU CƠ

Khoáng hữu cơ, khoáng hiếm bổ sung vào thức ăn giúp tối đa hóa khả năng sinh trưởng, phát triển và sinh sản của thú.
Nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

Please upgrade IE 8+, Download here